• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

Kako izboljšati učinkovitost procesov čiščenja odpadne vode na čistilni napravi / Predavatelj: prof. Hallvard Ødegaard, NTNU Univerza v Trondheimu, Norveška

CČN Domžale - Kamnik,, 14. maj 2019

Čistilne naprave morajo učinkovito čistiti odpadne vode v vseh pogojih in kljub spreminjajoči sestavi odpadne vode. Zaposleni na čistilnih napravah se soočamo z odgovorno in zahtevno nalogo celostnega obvladovanja medseboj soodvisnih procesov čiščenja odpadne vode.

VREDNOTENJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA ČIŠČENJA ODPADNE VODE / Strokovno usposabljanje –napredni nivo

CČN Domžale - Kamnik, 6. -7. december 2018

 

V JP CČN Domžale –Kamnik so za operaterje čistilnih naprav, ki želijo še bolj izpopolniti znanja in izboljšati razumevanje procesov čiščenja odpadnih voda preko masnih bilanc, učinkov čiščenja, procesnih kazalnikov in ostalih procesnih parametrov čistilne naprave, v decembru organizirali dvodnevno strokovno usposabljanje na temo kakovostnega vrednotenja delovanja čistilne naprave, ki so se ga udeležili predstavniki komunalnih podjetij iz petih slovenskih regij.

 

Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode / »Simulator letenja« za operaterje čistilnih naprav / prof. Henri Spanjers / Univerza v Wageningenu, Nizozemska

CČN Domžale - Kamnik,12. in 13. april 2018

V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav v aprilu organizirali dvodnevno interaktivno strokovno delavnico na temo vodenja procesov čiščenja odpadnih voda, ki jo je vodil svetovno znani strokovnjak za okoljsko inženirstvo, prof. Henri Spanjers iz Nizozemske. Namen organizatorja delavnice je bil z uporabo simulatorja čistilne naprave BioWin prvenstveno izboljšati rezultate čiščenja odpadnih voda, obenem pa z optimizacijo procesov na čistilni napravi zmanjševati stroške njenega obratovanja in investicijskega vzdrževanja. Tehnologom naj bi ta modelna simulacija s pomočjo različnih konfiguracij procesov čiščenja pomagala pri sprejemanju ustreznih odločitev za obvladovanje procesov na čistilni napravi, s katerimi se vsakodnevno soočajo.

ELES, d.o.o. (2018) – Izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav

Obstaja več postopkov čiščenja komunalne odpadne vode, zato so strokovne informacije in praktične izkušnje z omenjenega področja zelo dobrodošle za vse uporabnike malih komunalnih čistilnih naprav. Veseli nas, da smo v okviru izobraževanja, ki ga izvaja podjetje JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., obravnavali konkretne primere iz prakse in izmenjali naše poglede ter izkušnje na tem področju. Izobraževanje z veseljem priporočamo vsem, ki so v dilemi glede izbire tehnologije čiščenja odpadne vode ali pa bi morda z vidika uporabe potrebovali še kakšno dodatno informacijo, da bi delovanje in vzdrževanje naprav potekalo v skladu s pričakovanji.

Razvojna agencija SORA (2011, 2013) - Izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav

sora

Na Škofjeloškem v zadnjih letih veliko časa in pozornosti posvečamo varstvu okolja, zato načrtujemo in izvajamo različne projekte, katerih cilj je zmanjšati onesnaževanje voda ter ohraiti naravno okolje. Med drugim smo izvedli projekte, namenjene obveščanju gospodinjstev na območjih, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo glede zahtev zakonodaje s področja čiščenja odpadnih komunalnih voda ter spodbujanju k ustrezni ureditvi čiščenja z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. V veliko pomoč pri spoznavanju tega področja je bil seminar, ki ga izvaja CČN Domžale – Kamnik, prav tako strokovna pomoč z njihove strani. Menimo, da je še posebej pomembno to, da seminar predstavi, kako danes čistimo naše odpadne vode in zakaj tak način čiščenja z vidika varstva okolja ni ustrezen. Seminar priporočamo vsem tistim, ki želijo dobiti aktualne informacije s tega področja na enem mestu.

Občina Postojna (2012) - posvetovalni posvet za občane na temo malih komunalnih čistilnih naprav

postojna

Problematika malih čistilnih naprav je v današnjem času tema pogovorov tako med prebivalci kot tudi v občinskih upravah, saj je opremljanje naselij s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami zelo aktualno. Kljub temu, pa je tema med prebivalstvom prej slabo kot dobro poznana. Predvsem razne komercialne zavajajoče predstavitve in razlage ustvarjajo med ljudmi napačna mnenja o potrebnosti te infrastrukture in mnogokrat odklonili odnos do tovrstnih investicij. Z zavajajočimi podatki in rešitvami nekateri ponudniki malih komunalnih čistilnih naprav dajejo ljudem lažen vtis, da je problem odpadne vode lahko rešljiv in da ga je mogoče reševati individualno. Posvet, ko ga organizira CČN Domžale-Kamnik je izvrsten način, da se ljudem predstavi dejansko stanje na tem področju, da se jih seznani z dejanskimi problemi in rešitvami in da se jih osvesti v smeri iskanja pravih rešitev pri sanaciji vplivov komunalnih odpadnih vod na okolje. Tovrsten posvet je skoraj obvezna točka pri izvedbi projektov opremljanja naselij s kanalizacijskim omrežjem in ga priporočam vsem vodjem investicij na občinskih upravah, ki se s tovrstno problematiko srečujejo.

JP Komunala Črnomelj (2012) - ovrednotenje delovanja male komunalne čistilne naprave Griblje s predlogi za izboljšanje delovanja

griblje

Veseli nas, da smo se pred časom za pomoč obrnili ravno na vas. Bili smo pred nerešljivim problemom, kako usposobiti ČN Griblje za dobro delovanje. Tudi proizvajalec naprave ni hotel sodelovati, pomoč projektanta je bila ravno tako neuspešna. Z vašo pomočjo pa smo uspeli stvari urediti in naprava zdaj že dalj časa deluje tako kot je to potrebno tudi po zakonodaji. Do rezultata smo prišli z vašim sistematičnim pristopom, zavzetostjo, strokovnostjo in kooperativnim sodelovanjem. Zaradi takega načina dela smo tudi v naprej ostali v dobrih odnosih. Še enkrat se vam najlepše zahvaljujemo za vaš prispevek in dosedanje sodelovanje. V zadoščenje nam je, da se kadarkoli lahko za pomoč ponovno obrnemo na vas. Želimo vam še veliko delovnih in poslovnih uspehov.

Občina Radeče (2011) - Pregled projektne dokumentacije za izgradnjo čistilne naprave Radeče in izdelava matematičnega modela

radece

V okviru priprave projektne dokumentacije na CČN Radeče smo se glede nekaterih strokovnih dilem po pomoč obrnili tudi na sodelavke CČN Domžale-Kamnik. Ob profesionalnem in hkrati prijaznem odnosu smo prejeli kvaliteten strokoven nasvet, ki nam je močno olajšal odločanje na področju, na katerem smo potrebovali pomoč.

Lek Mengeš (2009, 2010) - analiza delovanja čistilne naprave za čiščenje farmacevtskih odpadnih vod in izvedba simulacij delovanja

 

sandoz

CČN je za nas izvedla simulacijo delovanja biološke čistilne naprave z matematičnim modelom. To nam je omogočilo predvidevanje delovanja naprave v različnih okoliščinah in precej skrajšalo čas, ki bi bil sicer potreben za testiranja na realnem sistemu. Z uporabo modela smo prepoznali še nekatere dodatne možnosti za izboljšanje delovanja naprave. Ta naloga je bila izvedena na visoki, mednarodno primerljivi profesionalni ravni.

OKP Rogaška Slatina (2007) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja čistilne naprave Rogaška Slatina, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja

 

rogaska

Po večletnem sodelovanju lahko brez zadržka izjavim, da so storitve JP CČN Domžale-Kamnik: - vedno strokovne, - izvedene v dogovorjenem roku, - da so strokovni delavci vedno dosegljivi za dodano vprašanje ali pojasnilo, - da se lahko tudi sicer vedno obrneš na strokovne delavce za strokovno pomoč. Sodelovanje je prijazno in umirjeno, kar je dandanes velika prednost.

SEGIS d.o.o (2005, 2006) – izvedba pilotnih poskusov za testiranje učinkovitosti nosilnih elementov Kuraray PVA gel

kuraray

V sodelovanje s CČN Domžale-Kamnik v okviru projekta »Izvedba laboratorijskih pilotnih poskusov z novimi nosilnimi elementi Kuraray« nas je pritegnil strokovni ugled in avtoriteta osebja na področju čiščenja odpadnih vod, ki sega tudi izven države. Rezultati poskusov so, ne samo potrdili, temveč nadgradili obstoječe znanje o procesu čiščenja odpadnih vod s PVA nosilcem biomase. Poleg tega je strokovno delo podalo več kvalitetnih mednarodnih strokovnih objav in prezentacij v okviru konferenc in seminarjev o čiščenju odpadne vode. Vse na visokem strokovnem nivoju. Za vse zapisane besede in strokovno delo na projektu se osebju CČN Domžale-Kamnik lepo zahvaljujemo.