• Izobraževanje, svetovanje, analize

  Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

  Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

Dodatna kvalifikacija »VZDRŽEVALEC/VZDRŽEVALKA ČISTILNIH NAPRAV«

Strokovno usposabljanje

MODUL USPOSABLJANJA TERMIN* ŠTEVILO UR LOKACIJA IZVEDBE
1. Čiščenje odpadne vode      
1.1. Osnove odvajanja in čiščenja odpadne vode 21. 11. 2019 5 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
1.2. Mehansko čiščenje 28. 11. 2019 6 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o. 
1.3.  Biološko čiščenje (1. del) 5. 12. 2019 5 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
1.4.  Biološko čiščenje (2. del) 12. 12. 2019 5 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
1.5.  Fizikalno-kemijsko čiščenje 9. 1. 2020 5 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
2. Odpadki na čistilni napravi in obdelava blata 13. 2. 2020 6 JP VOKA SNAGA d. o. o.
3.  Vzorčenje in osnovne analize 5. 3. 2020 6 KP Velenje d. o. o.
4. Male komunalne čistilne naprave 16. 1. 2020 6 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
5. Komunikacija, reševanje konfl iktov in sodelovanje 22. 1. 2020 6 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
6. Ustni izpit 16. 4. 2020   JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.

*Vsa usposabljanja se bodo pričela ob 8.30. Naslednji termini bodo razpisani v začetku leta 2020.

NAMEN

Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ali utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav. Prav tako je primerna tudi za zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu. Usposabljanje bo potekalo interaktivno v obliki predavanj in praktičnih prikazov v laboratoriju, na napravah ter objektih čistilne naprave. Po usposabljanju bodo udeleženci:

 1. razumeli delovanje in procese čiščenja na čistilni napravi,
 2. znali upravljati in vzdrževati ključno opremo na čistilni napravi,
 3. pridobili potrdilo za 3. raven usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji (t. i. SOK).

PREDSTAVITEV PODELJEVALCA DODATNE KVALIFIKACIJE

V JP CČN Domžale - Kamnik redno izvajamo usposabljanje operaterjev čistilnih naprav, ponujamo pa tudi svetovanje pri obratovanju malih komunalnih čistilnih ter na področju čiščenja odpadne vode. Doslej se je 30 različnih usposabljanj udeležilo že več kot 450 udeležencev. JP CČN Domžale - Kamnik ima registrirano tudi razvojno raziskovalno skupino, v kateri skupaj z univerzami in inštituti razvija različne postopke čiščenja odpadne vode.

O VSEBINI

V 50-urnem modularnem programu bodo udeleženci spoznali zakonitosti čiščenja odpadne vode v naravi, se seznanili s teoretičnimi in praktičnimi postopki čiščenja, opremo in napravami ter načini njihovega vzdrževanja. Seznanili se bodo z načini vzorčenja in izvajanja osnovnih analiz ter s postopki ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja bo na prepoznavanju neustreznega obratovanja naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Udeleženci se bodo seznanili s ključno dokumentacijo, načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, z varnim delom s kemikalijami ter ustreznim komuniciranjem.

OPIS UČNIH IZIDOV

 • Našteje pomembno zakonodajo, standarde in dokumentacijo, ki obravnava področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
 • Razloži pomen odvajanja in čiščenja odpadne vode na različnih območjih Slovenije.
 • Opiše in pojasni pomen in različne postopke čiščenja odpadne vode (mehanska stopnja, aerobna biološka stopnja, anaerobna stopnja, fizikalno-kemijski postopki, obdelava blata).
 • V laboratoriju pripravi odpadno vodo, ki jo prečisti v laboratoriju z različnimi postopki čiščenja (mehansko čiščenje, aerobno biološko čiščenje, anaerobno biološko čiščenje odpadne vode, fizikalno-kemijsko čiščenje in strojno zgoščanje blata).
 • Na posamezni napravi, ki je del čistilne naprave, razloži, čemu je namenjena naprava, in opiše način čiščenja, pokaže in razloži ključno strojno in elektro opremo in razloži način upravljanja in vzdrževanja te opreme. Opiše neustrezno delovanje opreme ter kakšen je njen vpliv na čiščenje odpadne vode.
 • Izvede strojno zgoščanje blata na industrijski napravi in demonstrira odpravo najtipičnejših napak/okvar.
 • Pregleda delovanje opreme (črpalke, grablje, transportni polž), izvede vzdrževanje, navede možne napake in postopek odprave napake.
 • Razloži pomen in načine vzorčenja odpadne vode in blata, razloži, katere so pomembne meritve in analize, način izvajanja meritev in analiz, navede pričakovane vrednosti merjenih ali analiziranih parametrov za odpadno vodo in blata.
 • Na čistilni naprave izvede vzorčenje odpadne vode in meritve temperature, pH, raztopljenega kisika ter analize kemijske potrebe po kisiku (KPK), amonijevega dušika, nitratnega dušika s kivetnimi testi. Primerja izmerjene rezultate s pričakovano vrednostjo. Navede ukrepe, kadar izmerjene vrednosti niso v okviru pričakovanih vrednosti.
 • Pregleda delovanja on line merilnika na čistilni napravi (npr. pH, kisikova sonda), izvede vzdrževanje ter primerja rezultat meritve on line merilnika s prenosno sondo.
 • Prepozna greznico od MKČN-ja na terenu, zna določiti mesto in količino črpanja blata, zna odvzeti vzorec iztoka iz MKČN-ja, pregleda dokumentacijo o MKČN-ju ter zapiše v obrazec svoja opažanja.
 • V igri vlog uporabi ustrezen način komuniciranja (s sodelavci, nadrejenimi oz. s strankami) za prenos ključnih informacij.
 • Opiše način reševanja tipične konfliktne situacije.
 • Našteje ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter se opremi za varno delo s kemikalijami in delo na napravah.
 • Navede surovine (voda, energija, kemikalije …), ki se uporabljajo pri čiščenju odpadne vode, njihov količinski delež porabe ter opredeli, kje se lahko vpliva na zmanjševanje porabe posamezne surovine.
 • Našteje ključno dokumentacijo (navodila, poslovniki …) in izvede zapise v obratovalni dnevnik in dnevnik opreme.

POGOJI ZA PRIDOBITEV DODATNE KVALIFIKACIJE

Pogoj za pridobitev dodatne kvalifikacije je najmanj 80-% prisotnost kandidata na usposabljanju ter uspešno opravljen ustni izpit. Kandidatom, ki bodo uspešno opravili ustni izpit, bo JP CČN Domžale - Kamnik izdala ustrezno potrdilo s priznano ravnjo usposabljanja SOK 3.

STROŠKI USPOSABLJANJA IN PLAČILO

 • Stroški usposabljanja so 1.100,00 € + DDV.
 • 10-% popust velja za dva udeleženca ali več iz istega podjetja.
 • V ceno so vključeni: udeležba v 50-urnem programu, gradivo, izvedba izpita in potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije.
 • Stroške usposabljanja je treba poravnati pred začetkom usposabljanja
  na podlagi prejetega računa.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE

 • Rok za prijavo: 7. november 2019
 • Število udeležencev je omejeno na 20 oseb.
  Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih najmanj 5 oseb.
 • Prosimo, da se prijavite preko spletnega obrazca.

Dodatne informacije:
Dr. Marjetka Levstek
tel.: 031 347 770
e-pošta: izobrazevanje@ccn-domzale.si

FIZIKALNO - KEMIJSKI POSTOPKI PRIPRAVE VODE

Strokovni seminar ob 30-letnici MAK CMC d.o.o.

PREDAVATELJI

MAK CMC
Xylem WEDECO
SUEZ WTS

DATUM

Torek, 26. november 2019
od 8.00 do 15.00

LOKACIJA

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, Domžale - Sejna soba

NAMEN

V letu 2019 mineva 30 let od ustanovitve podjetja MAK CMC tehnologija vode d.o.o.

 

Vabimo Vas, da obletnico obeležimo z strokovnim seminarjem, ki zrcali naše strokovno delo in prizadevanja.

 

Srečanje je namenjeno našim partnerjem in sodelavcem, tehničnemu in strokovnemu kadru s področja tehnologije vode v industriji in komunalnem sektorju; kadrom, ki se srečujejo s problematiko in izzivi pri priprave pitne vode ter procesne in tehnološke vode za potrebe vseh vrst industrije, energetike.

VSEBINA SEMINARJA

   
8.00-8.30 Sprejem udeležencev
8.30-9.00 Predstavitev podjetja
8.30-10.30 Priprava vode v industriji, tehnološka voda
Priprava in ponovna uporaba tehnološke vode s poudarki na membranskih procesih (RO, NF);
Priprava čiste in ultračiste vode v industrijskih procesih, dezinfekcija in sanitacija
Oksidacijski in napredni oksidacijski postopki (AOP)
10.30 -10.45 Odmor
10.45-12.15 Priprava pitne vode,
Priprava sanitarne tople vode
Filtracija vode – avtomatski in samočistilni filtri, peščeni filtri
Ultrafiltracija s praktičnimi primeri
Dezinfekcija in oksidacija pri pripravi pitne vode
Priprava tople sanitarne vode (STV), pristopi in načini preprečevanja razrasti bakterij Legionella v sistemih STV
12.15-13.00 Odmor za kavo in prigrizek
13.00-14.30 Priprava vode v industrijski energetiki, HVAC
Upravljanje z industrijskimi in tehnološkimi vodami v energetiki
Priprava vode za sisteme HVAC
Kemična priprava vode za industrijsko energetiko na praktičnih primerih
14.30-15.00 Diskusija in zaključek

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Ker želimo dogodek približati širokemu krogu strokovnega kadra, je za udeležence izobraževanje brezplačno.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE

 • Rok za prijavo: 12. november 2019
 • Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar prosimo, da nas o nameravani udeležbi obvestite tako, da se prijavite preko preko spletnega obrazca.
 • Zaradi omejitve s prostorom je število omejeno na največ dva udeleženca iz iste organizacije.

Dodatne informacije:
Dr. Marjetka Levstek
tel.: 031 347 770
e-pošta: izobrazevanje@ccn-domzale.si