• Čiščenje odpadne vode

    Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost.

    David Peternon

Print Friendly, PDF & Email
a


Objavljeno: 20 December 2017

pdf

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter 11., 16. in 17. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/08, 8/09, 1/11 in 10/13; Uradni list RS, št. 42/08, 38/10 in 6/14; Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/07, 3/09, 6/10 in 6/13; Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/08, 2/09, 10/10, 7/13; Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/13) je Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

C E N I K 
obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:

  • omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
  • cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) - čiščenja vsebine / blata

1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode

cene v EUR/m3

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev čiščenja komunalne odpadne vode 0,3681 0,0350 0,4031
 
 
V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).

2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in mkčn – čiščenje vsebine / blata

cene v EUR/m3

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN - čiščenje vsebine / blata 0,0133 0,0013 0,0146
 
 
 
V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oz. blata mKČN (JP CČN d. o. o.).

3. Omrežnina

cene v EUR/mesečno

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
DN < 20 2,2561 0,2143 2,4704
20< DN< 40 6,7683 0,6430 7,4113
40< DN <50 22,5609 2,1433 24,7042
50 < DN < 65 33,8414 3,2149 37,0563
65 < DN < 80 67,6828 6,4299 74,1127
80 < DN <100 112,8047 10,7164 123,5211
100 < DN < 150 225,6093 21,4329 247,0422
 

Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.


Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 7.12.2017.


Cenik se uporablja od 1. 1. 2018 dalje.

 

Številka: 0142-14/2017Domžale, 18.12.2017

 

Vodja skupnega organa 
Župan 
Občine Domžale 
Toni Dragar l.r.